ประวัติสโมสรโรตารีหมากแข้ง จากอดีตสู่ปัจจุบัน

สโมสรโรตารีหมากแข้ง เป็นสโมสรฯ หนึ่งที่เป็นสมาชิกของ ROTARY INTERNATIONAL โดยแนวคิดของผู้ว่าการภาค 336 ในสมัยนั้น คือ ผู้ว่าการภาค ชยันต์ เธียร์ปัญญา โดยได้แต่งตั้งผู้แทนพิเศษผู้ว่า การภาค 336 ท่านอดีตนายกฯ ศิริ คูสกุล จากสโมสรโรตารีอุดรธานี เป็นผู้ดำเนินการและเป็นพี่เลี้ยงในการก่อตั้งสโมสร ในครั้งนี้ท่านได้ชักชวนนักธุรกิจต่างสาขาอาชีพตามข้อบังคับโรตารีสากลในการจัดตั้งสโมสรฯ เริ่มแรกชักชวนได้ประมาณ 22 คน ได้มีการปรึกษาหารือกันที่ชมรมสกุลคูและได้สรรหาตัวนายกก่อตั้งสโมสรโรตารีหมากแข้ง ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
และได้รับการสถาปนาสโมสรโรตารีฯ ชั่วคราวขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2530 จากนั้นได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสโมสรโรตารีสากลในวันที่ 15 กันยายน 2530 และได้จัดงานฉลองตราตั้งพร้อมสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ปีบริหารแรกขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2531 โดยมีท่าน วิศิษฎ์ ประจักษ์รัตนกิจ เป็นนายกก่อตั้งจากวันนั้นที่ได้รับการก่อตั้งเป็นสโมสรโรตารีหมากแข้งพวกเราชาวหมากแข้งได้อุทิศตน สละเวลามาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ด้านกิจกรรมขยายสโมสรฯ ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยท่าน อน. ไสว วงษ์โกวิท โดยในสมัยนั้นได้มี อน.ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล เป็นผู้แทนพิเศษของผู้ว่าการภาค ได้ดำเนินการขยายสโมสรฯ และเป็นพี่เลี้ยงในการก่อตั้งสโมสรโรตารีหนองคาย
ซึ่งปัจจุบันสโมสรโรตารีหนองคายเป็นสโมสรที่เข้มแข็งสโมสรฯ หนึ่งในภาค 3340 ในปีบริหาร 2543-2544 อน. จิระชัย คณิชวนกุล ภายใต้การดูแลโดยผู้แทนพิเศษผู้ว่าการภาค อน. สมศักดิ์ ถนัดช่าง ได้ก่อตั้งสโมสรโรตารีเลยขึ้นอีกสโมสรฯ หนึ่ง จึงเป็นที่มาของรางวัล ONE STAR CLUB จากโรตารีสากล