ขอทุนการศึกษา สโมสรโรตารีหมากแข้ง

แนวทางปฎิบัติแผนงาน โครงการทุนการศึกษา แนวทางปฎิบัติแผนงาน โครงการทุนการศึกษา โดย คณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาสโมสรโรตารีหมากแข้ง ฉบับปรับปรุ่ง ปีบริหาร 2560-61 โครงการ: ให้ทุนการศึกษาของสโมสรโรตารีหมากแข้ง

1. หลักการปละเหตุผล

สโมสรโรตารี่หมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามรถทางด้านวิชาการและกิจกรรมซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากความยากจนและขาดทุนทรัพย์ จึงทำให้ขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกต่อในระดับชั้นต่าง ๆ เนื่องจากมองไม่เห็นโอกาสและหมดความหวัง ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความหวังให้แก่เยาวชนดังกล่าว ซึ่งจากการสำรวจจะเห็นว่าเด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะไม่ได้ศึกษาต่อเป็นจำนวนมากเนื่องจากความยากจน เพื่อจะได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับชั้นสูงขึ้น สโมสรโรตารี่หมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี จึงริเริ่มโครงการ ทุนการศึกษาของสโมสรโรตารีหมากแข้งขึ้น เพื่อให้เยาวชนที่มีผลการเรียนดีทำกิจกรรมเด่น แต่ยากจน ขาดบิดามารดาหรือขาดคนใดคนหนึ่ง ครอบครัวหย่าร้าง ทีสำรวจโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ และผ่านการพิจารณาจากสโมสรโรตารี่หมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่มีฐานะยากจน พ่อแม่หย่าร้าง ครอบครัวไม่สมบูรณ์ ได้มีกำลังใจ มุมานะ มุ่งมั่น ที่จะตั้งใจเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น

2.2 เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจนได้มีความหวังที่จะได้ศึกษาที่สูงขึ้น

2.3 เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เยาวชนเกิดความมานะพยายามในการเรียนการศึกษาที่สูงขึ้น

2.4 เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม

2.5 เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา

3.ลักษณะของทุน

3.1 เป็นทุนที่ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลการเรียนสะสมดี มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน พ่อแม่หย่าร้าง เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาระยะยาว นักเรียนที่ร่วม “โครงการให้ทุนการศึกษาของสโมสรโรตารีหมากแข้ง” จนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.1.1 การให้ทุนต่อเนื่อง แบ่งเป็นตามระดับ ดังนี้

3.1.1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 4,000 บาท/ปีการศึกษา โดยแบ่งเป็นเทอมละ 2,000 บาท จำนวน 2 เทอม รวมเป็น 4,000 บาท

3.1.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 4,000 บาท/ปีการศึกษา โดยแบ่งเป็นเทอมละ 2,000 บาท จำนวน 2 เทอม รวมเป็น 4,000 บาท

3.2 เป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่าไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับทางสโมสรโรตารีหมากแข้งทั้งสิ้น

3.3 การมอบทุนการศึกษาทุกปีการศึกษา ทางสโมสรโรตารีหมากแข้งจะมีการสำรวจและติดต่อ ทางรายเก่าและรายใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาการมอบทุน ในทุกปีการศึกษา

3.4 การให้ทุนเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557

 

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

4.1 สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุดรธานี 4.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความกตัญญูและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

4.3 กำลังศึกษาอยู่ และมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป

4.4 เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของผู้อื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน

4.5 ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา หรือผู้นำชุมชน

4.6 ทุกปีนักเรียนถือเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุนที่จะต้องมีจดหมายรายงานความคืบหน้า และแจ้งผลการเรียนให้ทางประธานโครงการทราบ (ตามแบบฟรอมที่แนบมานี้) เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณามอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

5. หลักเกณฑ์การให้ทุน

5.1 เป็นทุนภายในประเทศแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดการใช้ทุนคืนใด ๆ โดยรับสมัครเพิ่ม 10-15 ทุนต่อปี ในทุกช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี

5.2 นักเรียนผู้ขอทุน จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ประถมปีที่ 6 (กำลังจะขึ้นชั้น ม.1) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กำลังจะขึ้นชั้น ม.4) เนื่องจากทุนที่ให้เป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปี ระดับมัธยมศึกษา

5.3 สโมสรโรตารีหมากแข้งจะมอบเป็นเงินทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทุนละ 4,000 บาท/ปีการศึกษา โดยแบ่งเป็นเทอมละ 2,000 บาท จำนวน 2 เทอม รวมเป็น 4,000 บาท

5.4 เมื่อได้รับทุนจากสโมสรโรตารีหมากแข้งแล้ว สโมสรฯ ขอสงวนสิทธิการไปรับทุนที่อื่น

5.5 ผู้รับทุนต้องประพฤติตนเป็นคนดี ตั้งใจเรียนและรักษาผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ต่อปีที่ 2.50 ขึ้นไป

5.6 นักเรียนทุนจะต้องรับผิดชอบในการทำรายงานผลตามแบบฟรอมแนบทุกครั้ง เพื่อแสดงถึงความกระตือรือล้นในการได้รับทุน มิฉะจะถือว่าสละสิทธิในการรับทุนการศึกษา

 

6. การจัดหาเงินทุนการศึกษา

6.1 รับบริจาคจากสมาชิกสโมสรโรตารีหมากแข้ง

6.2 เงินบริจาคจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

6.3 สมาชิกสโมสรโรตารีสากล

6.4 รับบริจาคจากการประชาสัมพันธ์ (มีการจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์โครงการ บนสื่อออนไลน์ เช่นYoutube, Facebook, Instagram)

6.5 คู่ค้าของสมาชิกสโมสรโรตารีหมากแข้ง

6.6 บุคคลภายนอกที่มีจิตศรัทธา

6.7 รายได้จากการจัดโครงการอาล์ฟมาราธอนของสโมสรโรตารีหมากแข้ง

7. วิธีดำเนินการ

7.1 ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเสนอรายชื่อนักเรียน/นักเรียนสมัครเข้ามาโดยตรงพร้อมจัดส่งหลักฐานให้กับคณะกรรมการโครงการให้ทุนการศึกษาของสโมสรโรตารีหมากแข้ง เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

- ประวัตินักเรียนที่ขอรับทุน

- รูปถ่ายนักเรียนที่ขอรับทุนพร้อมกับรูปถ่ายที่อยู่อาศัยจริงของเด็กนักเรียน

- หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา - สำเนาผลการเรียน

7.2 คณะกรรมการโครงการให้ทุนการศึกษาของสโมสรโรตารีหมากแข้ง พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับทุน พร้อมเดินทางไปสำรวจที่อยู่อาศัยของนักเรียนในสถานที่จริง และดำเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในแต่ละปี

7.3 นักเรียนผู้รับทุนจะต้องเขียนจดหมายรายงานตัวพร้อมสำเนาผลการศึกษาและอื่น ๆ ให้ทางประธานโครงการทราบ/หรือทำจดหมายถึงผู้ปกครองที่รับอุปถัมภ์โดยตรง หากระบุบริจาคเป็นรายบุคคล ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของเด็กนักเรียนผู้รับทุนต้องใส่ใจทำ หากไม่รายงานจะถือว่าสละสิทธิการขอรับทุนในปีถัดไปทันที

 

8. งบประมาณ (เอกสารภายใน ติดต่อที่ประธานโครงการ)

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา

9.2 ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่ผู้ปกครองของนักเรียน

9.3 นักเรียนมีกำลังใจในการเรียนหนังสือ

9.4 สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และตัวนักเรียนเอง

9.5 นักเรียนมีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียน

9.6 ให้มีอาชีพที่ดีจะได้ช่วยเหลือครอบครัวต่อไป

9.7 ในอนาคตเชิญชวนผู้รับทุนมาเป็นสมาชิกโรตารีหมากแข้ง

 

10. ช่วงเวลาดำเนินงาน

10.1 กำหนดการเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา

- เปิดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม ของทุกปี ผู้ต้องการสมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร หรือ กรอกเอกสารการสมัครได้ที่หน้าเว็ปไซต์ของสโมสรโรตารีหมากแข้ง www.rotarymagkang.org เท่านั้น

- ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ช่องทางการสื่อสารที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร เท่านั้น

- หรือติดต่อขอใบสมัครได้ที่ประธานโครงการทุนการศึกษาสโมสรโรตารีหมากแข้ง

10.2 ปิดรับสมัคร และเริ่มพิจารณาเอกสารของผู้ขอทุนการศึกษา

- เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี นั่นหมายถึง ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารการสมัครและข้อมูลประกอบต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม ของทุกปี

- คณะกรรมการ จะทำการพิจารณาเอกสารของผู้สมัครขอทุนการศึกษาทุกราย โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จากนั้นคณะกรรมการจะส่งเอกสารที่ผ่านการพิจารณาให้กับคณะสำรวจเพื่อออกสำรวจสภาพความเป็นอยู่ตามข้อเท็จจริงของผู้สมัครต่อไป

10.3 กำหนดออกสำรวจข้อเท็จจริงนักเรียนที่สมัครขอทุนแล้วได้รับการพิจารณา - การสำรวจนี้จะอยู่ในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์

- 15 พฤษภาคม ของทุกปี

- หัวหน้าทีมสำรวจจะแบ่งทีมสำรวจตามเหมาะสม เพื่ออกสำรวจสภาพความเป็นอยู่ และข้อเท็จจริงอื่น ๆ ของผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาตามเอกสารที่ผู้สมัครได้ยื่นมา โดยแจ้งครูผู้ดูแลได้ทราบล่วงหน้าก่อน เพื่อนัดหมายผู้สมัครขอทุน

- เมื่อทำการสำรวจครบทุกรายเสร็จสิ้น คณะสำรวจจะส่งมอบข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ แก่คณะกรรมการทุนการศึกษา เพื่อพิจารณาขั้นสุดท้ายสู่การตัดสินการมอบทุนหรือไม่ ต่อไป

10.4 กำหนดตัดสิน และแจ้งผู้ได้รับทุนการศึกษา หรือผู้ถูกตัดสิทธิจากการได้รับทุน

- สโมสรจะแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรับทุนการศึกษาทั้งเก่า และใหม่ ในช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม

- 30 มิถุนายน ของทุกปี รวมถึงการแจ้งรายชื่อผู้ถูกตัดสิทธิ์การรับทุน (รายเก่า)

- การประกาศ จะประกาศทางเว็ปไซต์ของสโมสรโรตารีหมากแข้ง www.rotarymagkang.org เท่านั้น

10.5 กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษา

- กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาจะจัดในช่วงเดือน กรกฎาคม ของทุกปี

- คณะกรรมการฝ่ายทุนการศึกษา จะประกาศแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ พิธีรับมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ขอรับทุนและครูผู้ดูแลให้รับทราบ ทาง www.rotarymagkang.org และในช่องทางต่าง ๆ เท่าที่จะสามารถติดต่อได้ แต่ขอให้ติดตามผ่าน เว็ปไซต์ ของสโมสรฯ เป็นหลัก

10.6 นักเรียนทุนฯ ส่งรายงานผลการเรียนและอื่น ๆ ตามกำหนด

- นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะต้องรายงานผลการศึกษา และอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มการรายงานผลของสโมสรเท่านั้น ในช่วงเดือน ตุลาคม และเดือนเมษายน ของทุกปีซึ่งถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผู้ได้รับทุนจะต้องทำ มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน

- การรายงานผลสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรายงานผล และส่งกลับมายังช่องทางที่ระบุไว้ในเอกสาร หรือ สามารถกรอกเอกสารและแนบเอกสารรูปภาพ (file ภาพ) ได้โดยตรงทางหน้าเว็ปไซต์ของสโมสรฯ www.rotarymagkang.org

10.7 สรุปและรายงานผลประจำปีของคณะกรรมการฯ ตารางแผนการปฎิบัติงานโครงการทุนการศึกษา

- เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการทุนการศึกษา สโมสรโรตารีหมากแข้ง จะต้องทำสรุปและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการเป็นรายลักษณ์อักษรให้ทันก่อนจบปีบริหาร (เดือน มิถุนายน ของทุกปี) เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการดำเนินงานส่งมอบงานต่อคณะกรรมการ บริหารสโมสรชุดใหม่ในปีถัดไป และเป็นเอกสารในการเสนอขอทุนจากภายนอกต่อไป

- เอกสารนักเรียนขอทุน จะต้องทำเก็บบันทึกเป็นรายบุคคลไว้ในลักษณะ OPD แฟ้ม ทั้งแบบเป็นเอกสาร และแบบอิเล็กทรอนิค เท่านั้น เพื่อสะดวกต่อการค้นข้อมูลและลงรายระเอียดเชิงลึก

 

ภาพสำรวจนักเรียนขอรับทุนการศึกษา ปี 60 จำนวน 7คน

Survey Conclusion for 22 June 2017

Survey 7scholarship students. Images upload on web,click to view flw.

Survey students on June22,2017 https://goo.gl/photos/wRjpvM5XqyheTbsk7

Survey Scholarship Student01/june22,2017 https://goo.gl/photos/wG6YpurMG4Q19PSG8

Survey Scholarship Student02/june22,2017 https://goo.gl/photos/xXsdv1eVrACNinSQA

Survey Scholarship Student03/june22,2017 https://goo.gl/photos/674fLgkNrY83SMSb6

Survey Scholarship Student04/june22,2017 https://goo.gl/photos/meeWbFwtv72Cb5HL8

Survey Scholarship Student05/june22,2017 https://goo.gl/photos/qBPsQmGddQNTX3Fi6

Survey Scholarship Student06/june22,2017 https://goo.gl/photos/AZCUKE7yP6souSCN9

Survey Scholarship Student07/june22,2017 https://goo.gl/photos/2HYRv9LB5G2N4ZpC9

ภาพพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีบริหาร 2560-61

https://goo.gl/photos/uEJQsQPZ6o34vu9c7