คณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารีหมากแข้ง
ปีบริหาร 2566-2567

นายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง
Club President
P.Deara Yutthakitjamnong
เลขานุการสโมสร / Secretary
ประธานฝ่ายบริหารสโมสร / Chairman Club Management

อน.วัชราภรณ์ พาน้อย
PP.Watcharaporn Panoy
เหรัญญิก / Treasurer
รทร.ประพิณ แต้รัตนชัย
RTN.Prapin Tearattanachai

ปฎิคม / SAA
รทร.ปรียาวรรณ จารุพรสมบัติ
RTN.Preyawan Jaruponsombat

อุปนายก /Vice President
ฝ่ายมูลนิธิโรตารี/Club Foundation

อผภ.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
PDG.Vivat Pipatchaisiri
อุปนายก / Vice President
ฝ่ายภาพลักษณ์สโมสร/Club Public Image

อน.ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
PP.Sakchai Unchittikul
อุปนายก / Vice President
ฝ่ายสมาชิกภาพ/Cub Menbership

อน.นิพันทฐ์ สัจจะไพบูลย์
PP.Nipan Sajjapaibul

อุปนายก / Vice President 
ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์/Club Service
ประธานฝ่ายภาพลักษณ์ / Club Public Image

อน.พิชิต เพิ่มวนิชกุล
PP.Pichit Premwanitkul

อุปนายก / Vice President
ฝ่ายบริหารสโมสร/Club Management

PP.Hobin Im
อน.โฮ บิน อิม
ประธานฝ่ายมูลนิธิสโมสร /  Chairman Club Foundation
อน.รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ
PP.Rujira Sarujikamjonwatthana

ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ /  Chairman Club Service

PP.Joob Van Spaandonk

ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ /  Chairman Club Membership
นลย.ธัญญรัฐ เปรมอนันต์
PE.Thanyarat Prem a nan

The Rotary’s Constitution

ROTARY'S PRIVACY POLICY

This Policy describes the types of data we may collect from you or that you may provide and describes our policies and practices for collecting, using, protecting, and disclosing that data. and the policy may change from time to time (see Changes to Our Privacy Policy section), so check the Policy periodically for the most current version. If you have any questions about the meaning or interpretation of this Policy, the English-language version of this Policy is the official text.