โครงการน้ำดื่มสะอาด 20 โรงเรียน
Clean wather Filtration system for20 Big schools in rural area

Project site           : Udonthani Thailand.
Grant No               : GG # 1530594

Hosted by             : Magkang, Udonthani, Rotary Club District 3340 Thailand    
                               : Ogcheon  Rotary Club, Chugncheongbug–do club, south Korea.

Commenced on    :  January 2015 – May 2017