โครงการขาเทียมเพื่อผู้พิการ
Host a prosthetic leg donation event for the disabled

สโมสรโรตารีหมากแข้ง เป็นเจ้าภาพจัดิจกรรมมอบขาเทียมแก่ผู้พิการ โดย มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ครั้งที่ 5 ของสโมสรโรตารีหมากแข้ง ที่มีวัตถุประสงค์ในการนำรายได้มาจัดทำกิจกรรมมอบขาเทียมแก่ผู้พิการขา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นการสนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียม ครั้งที่ 158 ของมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้ได้รับขาเทียมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สร้างความตื้นตันใจแก่ผู้พิการจำนวนกว่า 107 คน ที่ได้รับขาเทียมให้กลับมาเดินได้อีกครั้ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

Rotary Club of Magkang, Host a prosthetic leg donation event for the desabled on 4th-19th August 2022, Rotary Club of Magkang Host an event to donate prosthetic legs to the disabled by the Prostheses Foundation of HRH the Princess Mother. This is a continuation of the 5th Club's Charity Run with the objective of bringing income to organize activities for prosthetic limbs to the handicapped leg organizing this event to support the issuance of the 158th prosthetic leg unit of the Foundation to help the disabled get prosthetic legs for free without any cost Rising awareness for more than 107 disabled people who received prosthetic legs to walk again for a better quality of life and encouragement to contiue living. All of 6 days to made prosthetic leg for the disabled it full of merit, very happy for both the giver and the recipient.