โครงการส่งเสริมอาชีพ เกษตรพอเพียง
Rotary self sustainable Eco-Farm.

Detail               : The teaching Eco-Farm and health to better living with Drinking water
                           and  clean toilet /bathrooms.
Project site     : At Baan Chaiwang Srang larn 30 km. from Udonthani and Srang Goh
                          School 35 km from Udonthani. 
Matching Grant Number   GG#1415018
Hosted by       : Magkang, Udonthani, Thailand (Rotary Club) Cheongju
                           Central,Cheongju-Musim, 
                           Cheongju-Hanbeol, Cheongju Kyungje, Cheongju Cheongmyeong, 
                           Cheongju-Wawoo, Geoje Haegeumkang, Kaohsiung Northeast, Kofu-
                           North, South Korea D.3740
Commence on : Start:  01 January 2014
                             End:  31 December 2015