โครงการต่อเนื่องพิเศษ : ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
Students scholaships
โครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี เป็นโครงการใหญ่ที่มีสำคัญ และเป็นความภาคภูมิใจของสโมสรโรตารีหมากแข้ง โครงการหนึ่ง อันเป็นโครงการสร้างคนด้วยการรู้หนังสือ มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนด้อยโอกาสที่มีใจรักการเรียนให้ได้เรียนในระบบอย่างต่อเนื่องจนจบ เพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง ในจังหวัดอุดรธานี

 ย้อนไปเมื่อราว 8 ปีบริหาร(ปี 2557-2558) รทร.อาเชอร์ สมาชิกสโมสรท่านหนึ่งได้แจ้งในที่ประชุมว่าประสงค์จะอุปถัมภ์เยาวชนด้อยโอกาสให้ได้เรียนหนังสือ จำนวน 5 คน  โดยมี รทร.วัชราภรณ์ พาน้อย  เป็นผู้ค้นหาเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความใฝ่ฝันอยากเรียนหนังสือ แต่ยากจนและด้อยโอกาส แต่จำนวนเยาวชนที่ได้นั้น มีเกินความต้องการของสมาชิกท่านนั้น สมาชิกท่านอื่นจึงประสงค์ช่วยเหลือ จึงเป็นการจุดประกายความคิดให้กับ อน.วัชราภรณ์ พาน้อย ให้ริเริ่มจัดทำโครงการทุนการศึกษาขึ้น ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีในปีบริหาร 2559-2560 โดยมีอน.โฮบินอิม เป็นนายกสโมสร มีความประสงค์จะให้โครงการทุนการศึกษาเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ สมพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระชนม์ 98 พรรษา โครงการทุนการศึกษา จึงขยายทุนรับเยาวชนด้อยโอกาสถึง 98 ทุน โดยมีมาตรฐานว่า เยาวชนที่จะได้รับทุนนั้น  จะต้องมีความประพฤติดี  มีความตั้งใจเรียนโดยมีผลการเรียนที่ไม่ต่ำกว่า 2.50  กำลังศึกษาอยู่ระดับ ป.6 – ม.3 และฐานะทางบ้านยากจน อาจขาดพ่อ หรือแม่ หรือทั้ง 2 
โดยเงินทุนการศึกษาในแต่ละปี  ส่วนหนึ่งได้จากการจัดกิจกรรมหารายได้ประจำปี  “กิจกรรมวิ่งการกุศล”  และสโมสรยังได้รับจากการร่วมบริจาคทุนการศึกษาจากสโมสรในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ รวมถึงจากสมาชิกสโมสรและผู้มีจิตเมตตาที่เห็นคุณค่าของการศึกษา อยากให้โอกาสเยาวชนได้เรียนหนังสือในระดับสูงขึ้นเพื่อให้ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งล่อลวงต่างๆของสังคมปัจจุบัน รวมถึงเป็นการมอบโอกาสให้เด็กได้มีอนาคตที่ดีต่อไปจากการมีการศึกษาที่ดี

เนื่องจากโครงการทุนการศึกษาของสโมสรจะอุปถัมภ์เยาวชนอย่างต่อเนื่อง 10 ปีการศึกษา สูงสุดไม่เกินชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เท่านั้น โดยให้ทุนปีละ 4,000 บาท ต่อคน (งบประมาณ 400,000 บาท ต่อปี) เมื่อเยาวชนที่ศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  จำเป็นต้องศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป  ทางสโมสรก็จะพยามหาผู้อุปถัมภ์ต่อให้โดยไม่ทอดทิ้งทันที  ซึ่งก็มีผู้มีเมตตาจากภายนอกสโมสรหลายท่านเสนอเจตจำนงในการอุปถัมภ์ต่อ  สโมสรก็จะดำเนินการติดตามประสานระหว่างผู้อุปถัมภ์และเยาวชน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้อุปถัมภ์จะสามารถติดต่อ ติดตามเยาวชนได้ และเยาวชนจะได้การอุปถัมภ์ที่เหมาะสม โดยไม่เกิดปัญหาขึ้นทั้ง 2 ฝ่าย

ถึงวันนี้ เป็นเวลา 9 ปีแล้ว ที่โครงการได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการพัฒนาโครงการ ให้มีมาตรฐานที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือทัดเทียมโครงการอื่นๆ ปัจจุบันโครงการทุนการศึกษาของสโมสร มีเยาวชนยังคงรับทุนสโมสรราว 70 คน มีเยาวชนที่ได้รับโอกาสเรียนจนจบชั้น ม.6 กว่าร้อยทุน และเยาวชนได้รับทุนจากผู้อุปถัมภ์เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 14 คน และทุนอื่นๆ ของสถาบันการศึกษา อีกจำนวนหนึ่ง (ข้อมูลในปีบริหาร 2565-2566)