ทำเนียบอดีตนายก สโมสรโรตารีหมากแข้ง เกียรติประวัติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน

นยก.วิศิษฏ์ ประจักษ์รัตนกิจ
ปีบริหาร 2531-2532
ผวภ.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
ปีบริหาร 2532-2533
ปีบริหาร 2555-2556
อน.นรินทร์ จูมพรักษ์
ปีบริหาร 2533-2534

อน.นิพันทฐ์ สัจจะไพบูลย์
ปีบริหาร 2534-2535

อน.ไสว วงษ์โกวิท
ปีบริหาร 2535-2536
อน.ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
ปีบริหาร 2536-2537
อน.สมศักดิ์ ถนัดช่าง
ปีบริหาร 2537-2538

อน.สวาท ธีระรัตนนุกูลชัย
ปีบริหาร 2538-2539

อน.ภูกิจ อธิธนคีริ
ปีบริหาร 2539-2540
อน.เกียรติศักดิ์ แฉ่งสูงเนิน
ปีบริหาร 2540-2541
อน.คมสัน อนวัชชกุล
ปีบริหาร 2541-2542

อน.นิภาพร ผลสุข
ปีบริหาร 2542-2543

อน.เชวงศักดิ์ เชาวน์วิวัฒน์
ปีบริหาร 2543-2544
และปีบริหาร 2556-2557
อน.จิระชัย คณิชวนกุล
ปีบริหาร 25444-2545
อน.เสรี แก่นแก้ว
ปีบริหาร 2545-2546

อน.พิชิต เพิ่มวณิชกุล
ปีบริหาร 2546-2547

อน.อัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์
ปีบริหาร 2547-2548
อน.สมเกียรติ ตั้งศิริอำนวย
ปีบริหาร 2548-2549
และ ปีบริหาร 2558-2559
อน.สุวัฒน์ วิไลงาม
ปีบริหาร 2549-2550

อน.อดิศักดิ์ ชูตระกูล
ปีบริหาร 2550-2551

อน.ศรันย์ ฉัตรเดชา
ปีบริหาร 2551-2552
อน.วุฒิคุณ คงเจริญวุฒิ
ปีบริหาร 2552-2553
อน.สิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล
ปีบริหาร 2553-2554

อน.อนันต์ ปัญญาวัน
ปีบริหาร 2554-2555

อน.เปรม ภักดีประยูรวงศ์
ปีบริหาร 2557-2558
อน.โฮบิน อิม
ปีบริหาร 2559-2560
อน.ชูศักดิ์ คุณพนิชกิจ
ปีบริหาร 2560-2561

อน.ภาคภูมิ จูมพรักษ์
ปีบริหาร 2561-2562

อน.วัชราภรณ์ พาน้อย
ปีบริหาร 262-2563
อน.มว.ต.รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ
ปีบริหาร 2563-2564
PP.Terry Clayton
ปีบริหาร 2564-2565

PP.Joop Spaandonk
ปีบริหาร 2565-2566

The Rotary’s Constitution

ROTARY'S PRIVACY POLICY

This Policy describes the types of data we may collect from you or that you may provide and describes our policies and practices for collecting, using, protecting, and disclosing that data. and the policy may change from time to time (see Changes to Our Privacy Policy section), so check the Policy periodically for the most current version. If you have any questions about the meaning or interpretation of this Policy, the English-language version of this Policy is the official text.