โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์ : นาฬิกาเงาแสงอาทิตย์
Rotary Solar Clock

Place                   : Baandium, Kumpawapi, Udonthani.

Hosted by           : Magkang, Udonthani, Thailand, Ogcheon  Rotary Club South Korea.
Commence by    : Start: 01 Junly 2014
                End      : 31 December 2015